SẢN PHẨM DỊCH VỤ

Internet Super 30

Tốc độ 30Mbps-Kết nối thêm bạn bè

Internet Super 80

Tốc độ 80Mbps-Nhóm nhỏ thêm vui

Internet Super 100

Tốc độ 100Mbps- Kết nối cả gia đình

Internet Super 150

Tốc độ 80Mbps-Kết nối cả thế giới.